To Dear clients,


How are you? 


Let us introduce as we are real estate agent since 2000 and expertize in the center city Bangkok area what we called “CBD” such as Sathorn Silom Sukhumvit Ploenchit Paholyothin.  For the customer looking to rent or buy, we offer our services free of charge. We provide you selected lists of houses, apartments, condominiums which update regularly. We also accompany you to visit your preferred properties.
Even our staff have full experience, as a small real estate agency, we still have limitation of man hours. Every staff is willing to work very hard in details and closely with you to serve your enquiry. We are more than happy to help you to find your nice home and good properties. We would appreciate as well your help to allocate our limitation of manpower to intent prospects.


Wish you happiness and prosperity.

Staff Team


 
Email: info@cs-bk.com
Mobile: 081-4099496

www.condosalebangkok.com
www.houserentbangkok.com
………………………………………………………………………………………………………………
 


If you are the owner of any apartments, condo or houses , and if you wish to sell it or rent it, please send information such as
-    Project name
-    size in sq.m or sq.wa for house
-    number of bedrooms
-    number of bathrooms
-    number of maid rooms
-    number of parking
-    unit number
-    What floor?

-    Rental or selling price?
-    Photos would be appreciated for faster marking.

Email:
info@cs-bk.com
Mobile: 081-4099496

www.condosalebangkok.com
www.housesalebangkok.com

www.penthouseinbangkok.com

254/7 Soi Rachadapisek 42, Jatujak, Bangkok 10900

Service fees

1.    For Sale - commission 3% (or agreed rate) of final selling price will be paid by seller.
2.    For rent – commission equal to 1 month rental (for rent agreement minimum one year) will be paid by lessor.

Wish you happiness and prosperity!

 

ÊÓËÃѺ·èÒ¹·ÕèÁÕ ºéÒ¹ ¤Í¹â´ ;ÒÃì·àÁé¹·ì µéͧ¡Òà ¨Ð¢Ò ËÃ×Í ãËéàªèÒ

àÃÒÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡ÒÃà»ç¹µÑÇá·¹¡ÒèѴËÒ¼Ùé«×éÍ áÅÐ ¼ÙéàªèÒ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì·Ø¡ª¹Ô´ àªè¹ ºéÒ¹ ¤Í¹â´ µÑé§áµè»Õ ¾.È. 2543 ¡ÃسÒÊ觢éÍÁÙŵèÍ仹ÕéÁÒ·Õè
  - ª×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ
  - ¢¹Ò´ µÃ.Á. áÅÐ µÃ.ÇÒ ÊÓËÃѺºéÒ¹
  - ¨Ó¹Ç¹Ëéͧ¹Í¹
  - ¨Ó¹Ç¹Ëéͧ¹éÓ
  - ¨Ó¹Ç¹ËéͧáÁèºéÒ¹
  - ¨Ó¹Ç¹·Õè¨Í´Ã¶
  - ¤Í¹â´/ºéÒ¹ àÅ¢·Õè
  - ÍÂÙèªÑé¹·Õè

  - ÃÒ¤ÒàªèÒ ËÃ×ÍÃÒ¤ÒµÑ駢ÒÂ?
  - ÃÙ»¶èÒÂṺÁÒ´éǨдÕÁÒ¡ à¾×èͤÇÒÁÃÇ´àÃçÇ㹡ÒõÅÒ´

Email: info@cs-bk.com
Mobile: 081-4099496

www.condosalebangkok.com
www.housesalebangkok.com

www.penthouseinbangkok.com

¤èÒºÃÔ¡ÒÃ

¡Òýҡ¢Ò ËÃ×ÍàªèÒ ã¹àº×éͧµé¹äÁèÁÕ¤èÒãªé¨èÒ ¤èÒºÃÔ¡ÒèФԴµèÍàÁ×èÍ
1. 㹡ÒâÒÂàÃÒ¤Ô´¤èÒ¹ÒÂ˹éÒ¨Ò¡¼Ùé¢ÒÂã¹ÍѵÃÒÁҵðҹ 3% ¨Ò¡ÃÒ¤Ò·Õè¢ÒÂä´é¨ÃÔ§
(ËÃ×Íã¹ÍѵÃÒ·Õèä´éÁÕ¡Òõ¡Å§¡Ñ¹)
2. 㹡ÒÃàªèÒàÃÒ¤Ô´¤èÒ¹ÒÂ˹éÒ¨Ò¡¼ÙéãËéàªèÒà·èҡѺ 1 à´×͹¢Í§¤èÒàªèÒ ÊÓËÃѺÊÑ­­ÒàªèÒ 1 »Õ¢Öé¹ä»

µÔ´µèÍàÃÒ
Çѹ¨Ñ¹·Ãì - ÈØ¡Ãì 9 âÁ§àªéÒ - 5 âÁ§àÂç¹
ËÂØ´ÇѹàÊÒÃìáÅÐÍÒ·ÔµÂì ÇѹËÂØ´ÃÒª¡ÒÃ
ËÃ×Í â·Ãà¢éÒÁ×Ͷ×Íä´éµÅÍ´·Õè 081-4099496

ÍÕàÁÅÅì·Õè  info@cs-bk.com

¢ÍãËé·Ø¡·èÒ¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅлÃÐʺáµè¤ÇÒÁà¨ÃÔ­ÃØè§àÃ×ͧ